Thông báo pháp lý

Việc truy cập và sử dụng trang web này của Phụ Kiện 888 chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và điều kiện sau đây và pháp luật của Việt Nam.

Quyền tác giả

Quyền tác giả Phụ Kiện 888 bảo lưu tất cả các quyền. Toàn bộ quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong toàn bộ nội dung văn bản, hình ảnh, âm thanh, phần mềm và các tài liệu khác trên trang web này thuộc sở hữu của Phụ Kiện 888. và các công ty liên kết hoặc được đưa vào với sự cho phép của chủ sở hữu liên quan.

Bạn được phép duyệt trang web này và sao chép các phần trích bằng cách in, tải về ổ đĩa cứng và gửi cho người khác nhưng, trong mọi trường hợp, chỉ cho mục đích phi thương mại, mục đích tham khảo thông tin và mục đích cá nhân.

Không được bán hoặc phân phối bản sao của bất kỳ phần nào của trang web để có được lợi ích thương mại cũng như không được điều chỉnh hoặc đưa bản sao của bất kỳ phần nào của trang web vào bất kỳ tác phẩm, ấn bản hoặc trang web nào khác, dù là dưới hình thức bản in giấy hay hình thức điện tử, kể cả đăng lên bất kỳ trang web nào khác. Bạn không được cấp quyền sử dụng hoặc quyền nào khác.

Nhãn hiệu hàng hóa

Tất cả các nhãn hiệu hàng hóa được hiển thị trên trang web này đều thuộc sở hữu của, hoặc được sử dụng theo quyền sử dụng được cấp bởi, Phụ Kiện 888 và các đơn vị liên kết.

Khả năng cung cấp sản phẩm

Phụ Kiện 888 cam kết trách nhiệm và chất lượng sản phẩm phân phối ra thị trường, đảm bảo toàn bộ quy chuẩn pháp luật tại Việt Nam

Nội dung

Thông tin được đưa vào trang web này là trung thực nhưng chỉ cho mục đích cung cấp thông tin chung.

Thông tin trên trang web này không nên được sử dụng làm căn cứ cho bất kỳ mục đích cụ thể nào và không có cam đoan hoặc bảo đảm nào được đưa ra về tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của thông tin trên trang web này.

Phụ Kiện 888, bất kỳ các đơn vị liên kết nào cũng như các cán bộ, nhân viên hoặc đại lý của Phụ Kiện 888 hoặc các đơn vị liên kết sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí nào phát sinh từ việc truy cập hoặc sử dụng trang web này hoặc bất kỳ trang web nào có liên kết đến trang web này bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận, tổn thất gián tiếp, tổn thất kéo theo hoặc tổn thất mang tính hệ quả nào.

Tất cả các bình luận/ý kiến đóng góp, đề xuất, hình ảnh, ý tưởng (kể cả các ý tưởng sản phẩm và quảng cáo), và thông tin hoặc tài liệu khác mà bạn gửi đến Phụ Kiện 888 thông qua trang web này sẽ trở thành và luôn là tài sản độc quyền của Phụ Kiện 888,

Kể cả bất kỳ quyền nào trong tương lai gắn với các bình luận/ý kiến đóng góp, đề xuất, hình ảnh, ý tưởng, thông tin hoặc tài liệu mà bạn đã gửi, ngay cả khi các điều khoản và điều kiện này sau này được thay đổi hoặc chấm dứt.

Điều này có nghĩa là bạn từ bỏ bất kỳ quyền sở hữu nào đối với các bình luận/ý kiến đóng góp, đề xuất, hình ảnh, ý tưởng, thông tin hoặc tài liệu mà bạn đã gửi,

và bạn xác nhận Phụ Kiện 888 có quyền sử dụng không hạn chế đối với các bình luận/ý kiến đóng góp, đề xuất, hình ảnh, ý tưởng, thông tin hoặc tài liệu đó (hoặc tài liệu hoặc ý tưởng tương tự với các bình luận/ý kiến đóng góp, đề xuất, hình ảnh, ý tưởng, thông tin hoặc tài liệu đó) trong bất kỳ phương tiện nào,

trong hiện tại và tương lai, mà không cần thông báo, bồi thường cũng như không có nghĩa vụ nào khác đối với bạn hoặc bất kỳ người nào khác. Điều này cũng có nghĩa là Phụ Kiện 888 không có trách nhiệm bảo mật các bình luận/ý kiến đóng góp, đề xuất, hình ảnh, ý tưởng, thông tin hoặc tài liệu mà bạn đã gửi.

Chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện bất kỳ thay đổi và sửa đổi nào đối với trang web này khi chúng tôi cho là phù hợp và không cần thông báo.

Các thông báo được giới hạn

Tại một số phần trong toàn trang web, bạn có thể được giới thiệu một số liên kết tự động dẫn đến các trang web khác có liên quan đến một khía cạnh cụ thể của trang web này. Việc này không có nghĩa là Phụ Kiện 888 hoặc các đơn vị liên kết nhất thiết có liên kết với bất kỳ trang web nào trong số các trang web khác này hoặc chủ sở hữu của các trang web khác này.

Dù Phụ Kiện 888 muốn bạn nên tìm hiểu các trang web khác có liên quan này, Phụ Kiện 888, các đơn vị liên kết cũng như các cán bộ, nhân viên hoặc đại lý của Phụ Kiện 888

hoặc các đơn vị liên kết sẽ không có bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào với bất kỳ tính chất nào về các trang web khác này hoặc bất kỳ thông tin nào trong các trang web khác này, và các trang web khác này hoặc thông tin trong các trang web khác này đều không được Phụ Kiện 888 hoặc các đơn vị liên kết xác minh hoặc xác thực.

Nếu vào bất kỳ thời điểm nào bạn nhận thấy rằng bạn đã truy cập một trang web khác, bạn có thể trở lại trang web này bằng cách nhấp chuột vào mũi tên “quay lại”, hoặc bằng cách nhập địa chỉ tên miền của Phụ Kiện 888.

"" Sản phẩm đã được thêm vào giỏ.

Xem giỏ hàng